Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.mannelijke-stripperhuren.nl.

Privacy Verklaring Mannelijke-stripperhuren Mannelijke-stripperhuren gevestigd en kantoorhoudende te Assendelft, hierna te noemen “Mannelijke-stripperhuren” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Mannelijke-stripperhuren verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Mannelijke-stripperhuren u over de manier waarop Mannelijke-stripperhuren uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Mannelijke-stripperhuren worden aangeboden op Mannelijke-stripperhuren.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan Persoonlijk Mannelijke-stripperhuren verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Mannelijke-stripperhuren.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Artikel 2 Doorgifte aan derden 1. Mannelijke-stripperhuren geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Mannelijke-stripperhuren voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Mannelijke-stripperhuren een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Mannelijke-stripperhuren op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens 1. Mannelijke-stripperhuren maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Mannelijke-stripperhuren ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@mannelijke-stripperhuren.nl.

Artikel 5 Cookies 1. Het is mogelijk dat Mannelijke-stripperhuren tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Mannelijke-stripperhuren werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Mannelijke-stripperhuren 1. Mannelijke-stripperhuren heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Mannelijke-stripperhuren verwerkt ten behoeve van Mannelijke-stripperhuren. Mannelijke-stripperhuren accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn 1. Mannelijke-stripperhuren bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 1 maand na uw laatste bezoek aan Mannelijke-stripperhuren, tenzij Mannelijke-stripperhuren op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring 1. Mannelijke-stripperhuren behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Mannelijke-stripperhuren bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Mannelijke-stripperhuren gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Mannelijke-stripperhuren in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-07-2020.